top of page

erelonen

Kwaliteitsvolle dienstverlening tegen een transparant en betaalbaar ereloon.

Wat het ereloon betreft is duidelijkheid en transparantie een absolute prioriteit bij advocatenkantoor Decleer Hilde. Daarom streven wij ernaar om telkens bij de aanvang van een procedure concrete afspraken te maken met de cliënt over de te verwachten kosten en erelonen.

Ga bij uw verzekeraar na of u recht heeft op rechtsbijstand waardoor de verzekeraar instaat voor de kosten en erelonen.
Het ereloon is de vergoeding voor het intellectuele werk van de advocaat en is onderhevig aan 21% BTW. Dit met uitzondering van pro deo, waar 0% BTW gehanteerd wordt en van familiale bemiddeling waar een vrijstelling is van BTW volgens artikel 44, § 2, 5° van het Btw-Wetboek.


Kosteloze rechtsbijstand (tweedelijnsbijstand of ook wel “pro deo” advocaat genoemd) kun je aanvragen wanneer je over onvoldoende inkomsten beschikt.

Het uurtarief bedraagt tussen de € 100,00 en € 140,00 maximaal (excl. BTW) afhankelijk volgens de materie. De eerste consultatie is gratis.

Kosten door het kantoor gemaakt, worden apart berekend (excl. BTW)


° openen dossier (algemene secretariaatskosten) € 75,00
° briefwisseling per pagina € 6,00
° aangetekende zending bij normaal tarief € 12,50 
° e-mails / whatsapp / sms, per inkomende € 1,00

° e-mails / whatsapp / sms, per uitgaande € 6,00
° scan, fax, kopie per pagina € 1,00

° kleurenkopie per pagina € 2,00

° telefoon per minuut € 1,50
° km vergoeding bij verplaatsingen per km / € 0,60
° deurwaarderskosten, gerechtskosten,…..…… volgens hun tarieven

 

Advocatenkantoor Decleer Hilde volgt de richtlijnen volgens de:  overzichtstabel (NL blz 304) van de maximumbedragen toegekend aan de prestaties verricht door de advocaten in toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot uitvoering van artikelen 8, § 2 en 11 van wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering. 

Dit betreft de maximum bedragen die terugbetaald worden door de verzekeraar wanneer je een rechtsbijstandsverzekering afgesloten hebt. 

algemene voorwaarden

artikel 1.
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden uitgevoerd door de advocaten, medewerkers, werknemers en/of aangestelden van het advocatenkantoor Decleer Hilde binnen het kader van haar normale activiteiten. Telkens een cliënt beroep doet op de diensten van het advocatenkantoor Decleer Hilde met ondernemingsnummer 0812.467.149, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. De overeenkomst tussen advocatenkantoor Decleer Hilde en haar cliënten komt tot stand op het ogenblik dat advocatenkantoor Decleer Hilde haar dienstverlening aanvat.

artikel 2.
De totale aansprakelijkheid van het kantoor Decleer Hilde wat betreft de geleverde diensten is beperkt tot het bedrag dat onder haar beroepsaansprakelijkheids-verzekering is verzekerd onderschreven door de Orde van Advocaten te Brugge, zijnde AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits., nl. €1.250.000 per schadegeval. Op eenvoudige vraag kan een kopie van deze polis bekomen worden.

artikel 3.
Het advocatenkantoor Decleer Hilde is niet aansprakelijk voor de prestaties van derden, waar bij de behandeling van een dossier beroep op wordt gedaan.

artikel 4.
Beide partijen kunnen ten allen tijde de overeenkomst beëindigen mits een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Advocatenkantoor Decleer Hilde maakt in dat geval haar eindstaat van kosten en erelonen over, rekening houdend met de prestaties geleverd tot aan de beëindiging van de overeenkomst, zonder recht op schadevergoeding voor de vervroegde beëindiging. De cliënt heeft het recht alle aan het advocatenkantoor Decleer Hilde overhandigde stukken terug te vragen. De cliënt kan deze stukken komen ophalen op de zetel van advocatenkantoor Decleer Hilde, alwaar deze documenten gedurende een periode van 12 maanden beschikbaar worden gehouden.

artikel 5.
De door het advocatenkantoor Decleer Hilde aan de cliënt verzonden facturen dienen onmiddellijk te worden betaald. Bij gebreke aan betaling binnen de 14 dagen wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met de nalatigheidsinteresten aan de wettelijke intrestvoet, te rekenen vanaf de factuurdatum en met een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €100,00 onverminderd de kosten van gerechtelijke invordering.

artikel 6.
Beide partijen verbinden zich ertoe om in geval van betwisting en voor zover als mogelijk in eerste instantie ter goeder trouw te onderhandelen teneinde het gerezen geschil in der minne te regelen.
Bij ontstentenis van een minnelijke regeling zal elke betwisting uitsluitend en definitief beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen afdeling Brugge en is het Belgisch recht van toepassing.

beroepsregels en gedragscodes

Alle advocaten zijn ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen en zijn zodoende onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse balies en van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op de website van de Orde van Vlaamse Balies. De reglementen van de balie van West-Vlaanderen kunnen geraadpleegd worden op de website van de balie West-Vlaanderen

privacyverklaring

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door:
advocatenkantoor Decleer Hilde met ondernemingsnummer 0812.467.149
Gentpoortstraat 46-48,8000 Brugge,  België
Tel. +32 50 340 174 email: hilde@decleer.com www.decleer.com
Hierna "de advocaat" genoemd

Algemeen

De advocaat respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die U ons verstrekt of die wij verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (hierna "AVG" genoemd) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens de advocaat verwerkt en sedert 25 mei 2018 in werking en laatst bijgewerkt op 07 januari 2022. ( website AVG )

Doel verwerking persoonsgegevens

De advocaat verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden (overigens niet limitatief):

 • voor het verlenen van juridische diensten, waaronder het uitvoeren van de toevertrouwde taak;

 • advisering, bemiddeling en verwijzing;

 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;

 • communicatiedoeleinden;

 • voor een correcte toegang en gebruik van website en diensten via onze cookiepolicy;

 • voor het verbeteren van de inhoud van onze website;

 • ...

 

Het verwerken van uw persoonsgegevens door de advocaat is noodzakelijk voor de optimale uitvoering van bovenstaande activiteiten. De advocaat zal uw persoonsgegevens enkel voor deze doeleinden verwerken, behoudens uw verdere toestemming.

De verzamelde persoonsgegevens

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt de advocaat omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

De advocaat verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;

 • uitvoering van een overeenkomst of uitvoering van de toevertrouwde taak;

 • verkregen toestemming van betrokkene(n);

 • gerechtvaardigd belang;

 

Informatie aan derden

Feitelijke verwerkers
De advocaat maakt o.a. gebruik van diensten van KLEOS voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze feitelijke verwerkers verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.


Doorgifte aan derden
De advocaat deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast kan de advocaat persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Wanneer de advocaat zich in bepaalde bovengenoemde omstandigheden genoodzaakt ziet persoonsgegevens aan derden door te geven, zal de advocaat erop toezien dat de derden de wettelijke verplichtingen en garanties inzake de verwerking van persoonsgegevens naleven. Dit maakt een inspanningsverbintenis uit in hoofde van de advocaat.

Veiligheid

De advocaat hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
Op onze website staan links naar websites van derden.  Advocatenkantoor Decleer Hilde met ondernemingsnummer 0812.467.149 is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van derden, en het gebruik van cookies op deze websites.

Bewaarperiode van persoonsgegevens

De advocaat bewaart uw persoonsgegevens tot 5 jaar na het afsluiten van het dossier door de advocaat, zoals ook opgelegd door de regels van toepassing op advocaten, tenzij een andere bewaarperiode wettelijk verplicht is of noodzakelijk ter bewaring.

Uw rechten

De advocaat stelt alles in het werk opdat de persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten. Daarenboven heeft u verschillende rechten die de privacywet u toekent:

 • Recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);

 • Recht op inzage;

 • Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);

 • Recht op beperking van de verwerking

 • Recht op overdraagbaarheid

 • Recht van bezwaar

 • Recht op een klacht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel: 02/274.48.00,
  website: Gegevensbeschermingsautoriteit mail: contact@apd-gba.be)

Als u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u een verzoek richten aan de advocaat. Om uw verzoek correct te kunnen behandelen, vragen wij u om zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van uw aanvraag. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.

Toestemming

Door aanvaarding van deze privacyverklaring gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat de advocaat de verzamelde gegevens mag gebruiken in het kader van haar verwerkingsdoeleinden.
U hebt het recht uw toestemming ten alle tijden in te trekken voor de verwerking die op deze toestemming gebaseerd is. Deze intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan onverlet.
U kan dit recht uitoefenen zoals omschreven in punt 8 van deze privacyverklaring

Update privacyverklaring

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
advocatenkantoor Decleer Hilde
Gentpoortstraat 46-48 , 8000 Brugge
Tel. +32 50 340 174

cookiebeleid

Cookieverklaring advocatenkantoor Decleer Hilde

1. Het gebruik van cookies

www.decleer.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

2. Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner. 

  

3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

- Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. 

- Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals:

 1. welke pagina's je hebt bekeken

 2. hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleven

 3. bij welke pagina je de site hebt verlaten

 

- Social media related cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

4. Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via hilde@decleer.com . Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

5. Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies ten alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het vlot gebruik van deze website.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu.

Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies geenszins dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kunnen daardoor vaker worden herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

 1. Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

 2. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl

 3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835

 4. Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL 

 

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.decleer.com  wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

 

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via hilde@decleer.com . Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag hen, welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe moeten aanpassen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze info-pagina raadplegen voor de laatste versie.   

 

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op via hilde@decleer.com

 

24 mei 2024

bottom of page