top of page

Praktijkdomeinen

familierecht

Het personen- en familierecht is een onderdeel van het burgerlijk recht.  Het houdt zich bezig met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met familierelaties, de hoedanigheid en bevoegdheden van personen.

zakenrecht

Het zakelijk recht dat u het recht geeft om de woning te bewonen, kan betrekking hebben op: volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, mede-eigendom, recht van bewoning.

straf- & aansprakelijkheidsrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafbaar wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden. Strafrecht betreft dus het (negatief) sanctioneren van bepaald gedrag (een handelen of nalaten).

Naast de bestraffing van diegenen die strafbare feiten hebben gepleegd, zijn er ook de belangen van zij die het slachtoffer werden van de strafbare feiten.  Zij kunnen zich burgerlijke partij stellen teneinde de door hen geleden schade terug te vorderen van de dader(s).
 

Aansprakelijkheidsrecht slaat op de verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te dragen. Iemand kan gehouden zijn op basis van een gesloten contract (contractuele aansprakelijkheid), of op grond van een fout buiten een contractuele verhouding (buitencontractuele aansprakelijkheid).

bemiddeling

Wat doet een advocaat-bemiddelaar?

De bemiddelaar begeleidt de partijen om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen én voor ieder van hen optimale oplossing van hun onderling conflict te komen.

Bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode gericht op het oplossen van conflicten. De bemiddelaar begeleidt hierbij de onderhandelingen tussen de betrokken partijen als neutrale derde.

verkeersrecht

Verkeersrecht is de tak van het recht die gericht is om alle situaties in verband met het verkeer te regelen. Dit geldt zowel voor de eventuele strafrechtelijke inbreuken, als de vragen naar schade en aansprakelijkheid.

In ruimere zin gaat het om transportrecht, met inbegrip van luchtverkeersrecht, zeerecht, …

In strikte zin gaat het om vervoer over de weg (al dan niet op de openbare weg).

Voornamelijk gaat het om de zaken die door de Politierechter worden behandeld. 

collaboratief onderhandelen

Het voeren van collaboratieve onderhandelingen is een vorm van minnelijke geschillenbeslechting. De bedoeling is om het geschil op te lossen door onderhandeling, om zo te komen tot een minnelijk akkoord tussen partijen. 
Elke partij wordt bijgestaan door een collaboratieve advocaat. Een collaboratieve advocaat stapt af van zijn traditionele rol als tegenstander van de andere partij, en probeert samen met de collaboratieve advocaat van de andere partij om in alle transparantie ‘creatieve oplossingen’ te vinden en partijen tot een akkoord te brengen. 
In tegenstelling tot de bemiddeling, is er bij een collaboratieve onderhandeling geen neutrale derde betrokken. De deelnemers aan de collaboratieve onderhandeling zijn de partijen en hun respectieve collaboratieve advocaten.
Wel kan er in het kader van een collaboratieve onderhandeling een beroep worden gedaan op één of meer deskundigen om een neutraal en objectief verslag en advies te verlenen. Dat vertrouwelijk advies is uitsluitend bedoeld om het zoeken naar een minnelijke oplossing te vergemakkelijken. De deskundige kan in geen geval beslissen over het geschil.

bottom of page